Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti ThreeDots s.r.o., se sídlem Ostrava, Jurečkova 1811/18, 702 00 Ostrava, IČ: 052 68 362, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 66861 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou právnickou či fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.51015kids.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webového stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

1.2. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Odkaz na tyto obchodní podmínky obdrží kupující v příloze potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží kupující při odeslání zboží prodávajícím (elektronický daňový doklad), nebo při převzetí zboží (tištěný doklad). Prodávající zaručuje, že zaslaný odkaz bude funkční a bude odkazovat na obchodní podmínky účinné v době prodeje.

 

1.3. Tyto obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky a další související právní vztahy.

 

1.4. Právní vztahy kupujícího, který je spotřebitelem, a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami.

 

1.5. Ustanovení těchto obchodních podmínek týkajících se práv spotřebitele se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

1.6. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.7. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v české jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

1.8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce prodávajícího může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 365 dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění (dále jen „občanský zákoník“), se nepoužije.

 

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží, nejdéle však po dobu časově určenou. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat“. Před odesláním objednávky kupující potvrzuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky potvrdí e-mailem kupujícímu její doručení, a to na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky).

 

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

3.8. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, jakož i doklady, které se ke zboží vztahují a umožní mu nabýt vlastnické právo ke zboží v souladu se smlouvou.

 

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.) si hradí kupující sám, přičemž se tyto náklady neliší od základní sazby komunikace.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

 

b) bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího 275967122 / 0300 CZK vedený u ČSOB (dále jen „účet prodávajícího“).

 

4.2.Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Náklady na jednotlivé způsoby dodání zboží jsou kupujícímu vždy sděleny při procesu zadávání jeho objednávky.

 

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tím není dotčeno ustanovení čl. 4.6. těchto obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

 

4.4. V případě platby v hotovosti na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4.6. V případě bezhotovostní platby požaduje prodávající uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, popřípadě jej zašle společně se zbožím na dodací adresu uvedenou v objednávce kupujícím.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM - SPOTŘEBITELEM

5.1. Kupující - spotřebitel bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující – spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující - spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

 

5.3. Prodávající umožňuje kupujícímu - spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy (https://www.51015kids.cz/downloads/reklamacni_formular_cz.pdf), a to korespondenčním způsobem na adresu 5.10.15. nám. Svobody 6, Znojmo, 669 02. nebo emailovou adresu 51015@51015kids.cz.

 

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li kupující - spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující - spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 těchto obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího - spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího - spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím - spotřebitelem již při vrácení zboží kupujícím - spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím kupující - spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu - spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li kupující - spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu - spotřebiteli dříve, než mu kupující – spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

5.6. Kupující – spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho funkčnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

5.7. V případech, kdy má kupující – spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím – spotřebitelem. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu - spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu - spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující - spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, více než 2krát, nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V takovém případě prodávající doporučuje kupujícímu o zjištěné vadě zásilky sepsat s přepravcem záznam.

 

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

7. JAKOST ZBOŽÍ PŘI PŘEVZETÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST

7.1. Bezvadnost zboží a požadavky na jakost zboží

 

7.1.1. Prodávající odpovídá kupujícímu – spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu - spotřebiteli, že v době, kdy kupující - spotřebitel zboží převzal:

 

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce zboží popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí ve webovém rozhraní obchodu (obvykle v popisu zboží) nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

 

c) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 

d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

7.1.2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím - spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

7.2. Lhůta pro uplatnění práv z vady, záruka za jakost pro kupující – spotřebitele

 

7.2.1. Kupující - spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí.

 

7.2.2. Je-li v kupní smlouvě nebo v popisu zboží ve webovém rozhraní obchodu uvedeno, že se na zboží vztahuje záruka na jakost, popř. je-li ke zboží přiloženo prohlášení o záruce (tzv. záruční list), zavazuje se tímto prodávající, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba běží od převzetí zboží kupujícím, je-li zboží kupujícímu zasláno, běží záruční doba od dodání zboží do místa určení.

 

7.2.3. Určují-li kupní smlouva a prohlášení o záruce dle čl. 7.2.2 různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší, ledaže by si jinou záruční dobu prodávající a kupující výslovně sjednali.

 

7.2.4. Stejné účinky, jako výslovné prohlášení o záruce za jakost dle čl. 7.2.2., má i skutečnost, kdy je na prodaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít.

 

7.2.5. Ujednání článků 7.2.1. – 7.2.4. se nepoužijí a záruka za jakost se nevztahuje:

 

a) u zboží prodávaného za nižší cenu na ty vady, pro které byla nižší cena tohoto zboží sjednána,

 

b) v případě opotřebení zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním,

 

c) v případě vady vzniklé nevhodným používáním zboží, vedlo-li k jeho poškození,

 

d) v případě použitého zboží na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím - spotřebitelem,

 

e) vyplývá-li to z povahy zboží.

 

7.2.6. Další výluky či omezení záruky jsou možné tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor zboží ve svých záručních podmínkách, pouze však tehdy, nejsou-li v rozporu s českými právními předpisy.

 

7.3. Práva z vadného plnění a záruka za jakost pro Kupující – podnikatele

 

7.3.1. Práva kupujícího – podnikatele z vadného plnění se řídí ust. § 2099 – 2117 občanského zákoníku.

 

7.3.2. Prodávající poskytuje kupujícímu – podnikateli záruku za jakost ve stejné délce, v jaké ji poskytuje výrobce nebo distributor zboží ve formě záručního listu nebo jiného výslovného písemného prohlášení o záruce, které je originálně zabaleno společně se zbožím a případnou další dokumentací; záruka začíná běžet ode dne takto uvedeného výrobcem popř. distributorem.

 

7.3.3. Je-li ve webovém rozhraní obchodu uvedená délka záruční doby, je tato záruční doba určena pouze pro kupující – spotřebitele, nikoliv pro kupující – podnikatele. Na dotaz kupujícího – podnikatele sdělí délku záruční doby prodávající ještě před uzavřením kupní smlouvy.

 

7.3.4. Ustanovení čl. 7.2.2. až 7.2.4. obchodních podmínek o rozsahu a zániku záruky se použijí přiměřeně i pro kupující - podnikatele. Další výluky či omezení záruky jsou možné také tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor zboží ve svých záručních podmínkách.

 

8. UPLATNĚNÍ PRÁV Z VAD

8.1. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího (dále jen „reklamace“), a to kterékoli provozovně prodávajícího, jakož i zasláním písemné reklamace běžnou poštou na adresu: 5.10.15. nám. Svobody 6, Znojmo, 669 02. nebo emailovou adresu 51015@51015kids.cz. Pro reklamaci lze využít reklamační formulář: (https://www.51015kids.cz/downloads/reklamacni_formular_cz.pdf).

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

8.2. Prodávající je povinen vydat kupujícímu – spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující – spotřebitel požaduje; Prodávající je dále povinen vydat kupujícímu – spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

8.3. Reklamované zboží kupující dopraví osobně nebo zašle na místo uplatnění reklamace dle čl. 8.1. (běžnou formou, nikoli dobírkou). Vzhledem k tomu, že v rámci reklamačního řízení je nutno ověřit, zda kupující koupil reklamované zboží skutečně od prodávajícího, prodávající doporučuje, aby kupující vhodným způsobem tuto skutečnost doložil, a to např. předložením kopie daňového doklady. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení kupující vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží kupujícímu zasláno (Českou Poštou).

 

8.4. Dopravu reklamovaného zboží hradí zákazník, v případě uznání oprávněnosti reklamace může požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Reklamované vyměněné zboží zašle prodávající zpět na vlastní náklady.

 

8.5. Prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec rozhodne o reklamaci kupujícího - spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace kupujícího – spotřebitele včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nedohodne-li se prodávající s kupujícím – spotřebitelem jinak. 30 denní lhůta k vyřízení reklamace se zpravidla uplatní rovněž pro reklamace podané kupujícím – podnikatelem, není-li v záručních podmínkách prodávajícího sjednáno jinak.

 

8.6. Práva kupujícího z vadného plnění

8.6.1. Práva kupujícího z vadného plnění, je-li podstatným porušením smlouvy Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy prodávajícím má kupující práva dle § 2106 občanského zákoníku, tj.:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

 

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

 

Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy dle čl. 8.6.2.

 

8.6.2. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy má kupující práva dle § 2107 občanského zákoníku, tj. právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží.

 

Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

 

8.6.3. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. Výjimky ze zákazu dle předchozí věty upravuje ustanovení § 2110 občanského zákoníku.

 

8.6.4. Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na náklady prodávajícího zboží původně dodané.

 

8.6.5. Neoznámil-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

8.6.6. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání zboží. K účinkům dle tohoto článku soud přihlíží jen k námitce prodávajícího, že vada nebyla včas oznámena.

 

8.6.7. Práva kupujícího – spotřebitele z vadného plnění

Kupující – spotřebitel má nad rámec práv dle čl. 8.6.1. a 8.6.2. práva dle § 2165 a násl. občanského zákoníku.

 

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující - spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující - spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

 

8.6.8. Právo z vadného plnění kupujícímu – spotřebiteli nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu (např. bylo-li to výslovně a srozumitelně uvedeno v popisu zboží v kupní smlouvě, popř. též ve webovém rozhraní obchodu), anebo kupující vadu sám způsobil.

 

9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

9.1. Odpovědnost prodávajícího za škodu způsobenou kupujícímu – spotřebiteli se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

 

9.2. Je-li stranou kupní smlouvy kupující – podnikatel, odpovídá prodávající za škodu způsobenou zaviněným porušením povinností z kupní smlouvy.

 

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

10.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 psím. e) občanského zákoníku.

 

10.3. V případě stížnosti kupujícího může tuto stížnost uplatnit na adrese prodávajícího: 5.10.15. nám. Svobody 6, Znojmo, 669 02. nebo emailové adrese 51015@51015kids.cz.

 

10.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa www.coi.cz.

 

10.5. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi kupujícím - spotřebitelem s bydlištěm v Evropské Unii a prodávajícím z kupní smlouvy uzavřené on-line. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem pro řešení sporů on-line ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line, přičemž funkce ve smyslu tohoto právního předpisu vykonává pouze v případě, že strany sporu nemají obvyklé bydliště v témže členském státu.

 

10.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

10.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zejména Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

 

11.2. Kupující bere na vědomí, že prodávající zpracovává jeho osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo, popřípadě daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, popřípadě dalších osobních údajů, které prodávajícímu poskytne pro účely plnění kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím a výkonu práv a povinností z ní vyplývajících, jakož i vedení a správa uživatelského účtu kupujícího, využil-li kupující možnost registrace uživatelského účtu, a pro účely ochrany oprávněných zájmů prodávajícího (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).

Kupující bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě.

Pro uvedené účely zpracování Osobních údajů kupujícího prodávajícím se souhlas kupujícího nevyžaduje.

 

11.3. Prodávající může pověřit zpracováním osobních údajů kupujícího třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje jsou prodávajícím, tak zpracovatelem zpracovávány manuálně i automatizovaně. Prodávající je oprávněn poskytnout Osobní údaje kupujícího i třetím osobám, které pomáhají prodávajícímu s dodávkami zboží, zejména společnostem zajišťujícím přepravu a doručení zboží a dále poradcům prodávajícího (zejména v oblasti daňové, účetní či právní). Prodávající je oprávněn poskytnout Osobní údaje třetí straně, jestliže je mu taková povinnost uložena za účelem splnění zákonné povinnosti (zejména státním orgánům).

 

11.4. Osobní údaje jsou uchovávány na zabezpečených serverech v IT systémech v České republice. K zajištění bezpečného zpracování Osobních údajů využívá prodávající veškerá možná nezbytná opatření. Bez souhlasu kupujícího nebudou Osobní údaje předávány do jiných států.

 

11.5. Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu s kupujícím a dále po dobu tří (3) let od skončení smluvního vztahu.

 

11.6. Kupující je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých Osobních údajů o účelu zpracování Osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů. Prodávající je povinen takovou informaci poskytnout bez zbytečného odkladu. Za poskytnutí informace může prodávající požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Pokud se kupující domnívá, že prodávající zpracovává jeho nepřesné údaje, má právo požadovat po prodávajícím, aby takové údaje opravil.

 

11.7. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Osobních údajů má kupující právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů k prodávajícímu anebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, http://www.uoou.cz.

 

11.8. Kupující má dále právo na to, aby jeho Osobní údaje byly prodávajícím vymazány v případě že:

    • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
    • kupující vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
    • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
    • Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na prodávajícího vztahuje;
    • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační povinnosti.

 

11.9. Kupující má dále právo na přenositelnost Osobních údajů spočívající v právu požadovat po prodávajícím Osobní údaje, které se ho týkají a jež mu poskytl, v běžně čitelném formátu. Osobní údaje v takové formě může kupující předat jinému správci anebo požadovat jejich předání po prodávajícím.

 

11.10. Kupující potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.

 

12. DORUČOVÁNÍ

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

13. SLEVOVÉ KUPONY A VOUCHERY

13.1. Prodávající poskytuje různé druhy slev na nabízené zboží také formou slevových kuponů a voucherů, které nejčastěji obsahují slevové kódy.

 

13.2. Slevové kupony je možné použít na již zlevněné zboží, ale nelze sčítat stávající slevu na zboží a slevu na slevovém kuponu. Vždy se použije vyšší sleva. Sleva na slevovém kuponu se vždy počítá z cen před slevou (na webové stránce označeno jako „Běžná cena“), pokud není uvedeno něco jiného.

 

13.3. Slevové kódy není možné uplatňovat opakovaně, pokud to není na slevovém kuponu nebo voucheru výslovně uvedeno.

 

13.4. Slevové kupony a vouchery nelze vzájemně kombinovat ani používat současně, pokud to není na slevovém kuponu nebo voucheru výslovně uvedeno.

 

13.5. Jeden kupující má právo pouze na jeden slevový kupón za registraci bez ohledu na počet registrovaných emailových adres.

 

13.6. V případě, že sleva nebo slevový kupón bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy, slevového kupónu nebo voucheru, má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kupónu nebo voucheru odmítnout. V takovém případě je uživatel informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy. V případě, že vzniknou při výkladu pravidel slevy či slevového kupónu nejasnosti, platí jejich výklad stanovený prodávajícím.

 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky prodávajícího nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

14.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

 

14.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 

14.4. Je striktně zakázáno kopírování, distribuce či jiné použití veškerých materiálů z webové stránky prodávajícího bez jeho předchozího písemného souhlasu.

 

14.5. Tyto obchodní podmínky, včetně jejich součástí jsou platné a účinné od […] a ruší veškeré předchozí znění všeobecných obchodních podmínek prodávajícího, včetně jejich součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a na provozovnách prodávajícího nebo elektronicky na www.51015kids.cz.

 

14.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

14.7. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování 5.10.15. nám. Svobody 6, Znojmo, 669 02., adresa elektronické pošty: 51015@51015kids.cz, telefon: +420 734 698 938.

 

 

V Ostravě, dne 25.05.2018