Zásady ochrany osobních údajů

1.1.   Úvodní ustanovení

Společnost ThreeDots s.r.o., se sídlem Ostrava Jurečkova 1811/18, 702 00 Ostrava, IČO: 05268362, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě pod spis. zn. C 66861 (dále jen „Společnost“), jako správce velmi pečlivě dbá na ochranu osobních údajů uživatelů webových stránek provozovaných Společností(dále jen „Uživatelé“). Za tímto účelem Společnost postupuje při jejich ochraně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

Mezi osobní údaje shromažďovávané Společností patří zejména jméno, příjmení, adresa, země původu, email, popřípadě další údaje (dále jen „Osobní údaje“).

Zpracováním osobních údajů Uživatele může Společnost pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje jsou jak Společností, tak zpracovatelem zpracovávány manuálně i automaticky.

Všechny osobní údaje, které Společnost obdrží od Uživatelů, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy.

 

1.2.   Účel shromažďování Osobních údajů a jejich ochrana

Osobní údaje Uživatelů jsou zpracovávány pro účely:

 • založení zákaznického účtu a jeho správy; Doba zpracování je vymezena dobou trvání kupní smlouvy a následně tří let ode dne jejího ukončení;
 • jednání o uzavření, změně nebo plnění kupní smlouvy a realizace práv a povinností z ní vyplývajících; Doba zpracování je vymezena dobou trvání kupní smlouvy a následně tří let ode dne jejího ukončení;
 • v případě, má-li k tomu Společnost od Uživatele odpovídající souhlas, využívá Společnost kontaktní údaje Uživatele (jméno, příjmení, adresa, email) k zasílání marketingových sdělení o produktech a službách, včetně obchodních sdělení elektronickými prostředky tak, jak je popsáno v sekci Přímý marketing;
 • pro ochranu oprávněných zájmů Společnosti (zejména pro zamezení podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení smluvních podmínek Společnosti, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany zákonných práv Společnosti.
 • k plnění právních povinností Společností po dobu stanovenou příslušnými zákonnými předpisy;
 • kontaktní údaje Uživatele lze dále využít pro zajištění vzájemné komunikace se Společností a pro účely umožnění výkonu práv Uživatele v souvislosti s ochranou osobních údajů.. Pro uvedené účely zpracování osobních údajů se souhlas uživatele nevyžaduje.

  Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k realizaci výše uvedených účelů anebo po dobu nezbytnou k zajištění souladu Společnosti se splněním příslušné právní povinnosti či zajištění ochrany práv Společnosti.

   

  1.3.   Přímý marketing

  Osobní údaje Uživatele mohou být použity pro účely přímého marketingu (tj. informace o produktech, dalších nabídkách, speciálních akcích, slevách a službách) v případě, má-li Společnost od Uživatele příslušný souhlas k jejich užití k danému účelu. Souhlas je udělen na dobu neurčitou. Uživatel je oprávněn souhlas se zpracováním jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu kdykoliv odvolat oznámením zaslaným na adresu sídla Společnosti anebo na emailovou adresu: iodo@51015kids.eu Z odběru zasílání obchodních sdělení elektronickou cestou se může Uživatel taktéž odhlásit kliknutím na odkaz v každém emailu.

   

  1.4.   Uložení osobních údajů

  Osobní údaje Uživatelů jsou uchovávány na zabezpečených serverech Společnosti v IT systémech v České republice a Polské republice. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány výhradně na území České republiky a Polské republiky a nedochází ani nebude docházet k jejich předávání do jiných států.

   

  1.5.   Bezpečnost

  Společnost se zavazuje zajistit bezpečnost osobních údajů Uživatelů. Aby Společnost zabránila neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedla vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které na webových stránkách provozovaných Společností shromažďuje. Uživatel bere na vědomí, že jeho osobní údaje, které poskytne Společnosti, budou spravovány systematicky automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

   

  1.6.   Poskytování osobních údajů Uživatelů

  Společnost je oprávněna poskytnout osobní údaje Uživatelů i třetím osobám, které pomáhají Společnosti s dodávkami zboží, zejména společnostem zajišťujícím přepravu a doručení zboží a dále poradcům Společnosti (zejména v oblasti účetní, daňové a právní). Společnost je oprávněna poskytnout osobní údaje Uživatele třetí straně, je-li jí tato povinnost uložena za účelem splnění zákonné povinnosti (zejména státním orgánům).

  Osobní údaje zpracovávané pro účely přímého marketingu je Společnost oprávněna předat společnostem náležejícím do skupiny Komex S.A., jejím obchodním partnerům (důvěryhodné společnosti, které mohou poskytovat informace o produktech a službách, které by Uživatele mohli zajímat), poskytovatelům služeb Společnosti a státním orgánům (pokud je k tomu Společnost vyzvána).

   

  1.7.   Odkazy na jiné webové stránky

  Webové stránky provozované Společností mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Nad těmito webovými stránkami nemá Společnost žádnou kontrolu. Společnost Uživatele upozorňuje, že neodpovídá za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které Uživatel poskytne při navštívení takových webových stránek, a na takové webové stránky se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů.

   

  1.8.   Práva Uživatele

  Uživatel je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů. Společnost je povinna takovou informaci poskytnout bez zbytečného odkladu. Za poskytnutí informace může Společnost požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

  Pokud se Uživatel domnívá, že Společnost zpracovává jeho nepřesné údaje, má právo požadovat po Společnosti, aby takové údaje opravila.

  V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů má Uživatel právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů ke Společnosti anebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

  Uživatel má dále právo na to, aby jeho osobní údaje byly Společností vymazány v případě že:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • Uživatel vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na Společnost vztahuje;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

  Uživatel má dále právo na přenositelnost osobních údajů spočívající v právu požadovat po Společnosti osobní údaje, které se ho týkají a jež jí poskytl, v běžně čitelném formátu. Osobní údaje v takové formě může subjekt předat jinému správci anebo požadovat jejich předání po Společnosti.

   

  1.9.   Cookies

  Společnost, pro poskytování maximálního pohodlí Uživatelů navštěvujících webové stránky provozované Společností, používá soubory cookies. Soubory cookies mohou být využívány i subjekty vkládajícími reklamu na webovou stránku a jinými partnery Společnosti. Cookies jsou textové informace zasílané serverem a ukládané na zařízení, které Uživatel používá k přístupu na webovou stránku. Server Společnosti využívá dva typy cookies. První jsou tzv. session cookies, které jsou po ukončení návštěvy Uživatele webových stránek automaticky smazány. Tento druh souborů cookies pomáhá Společnosti správně uskutečnit Uživatelovu objednávku, zapamatovat si data o přihlášeném Uživateli a o obsahu nákupního koše na webové stránce. Částečně jsou také využívány ke statistickým účelům, aby Společnost mohla zjistit, kolik lidí navštívilo její webovou stránku a podle toho např. vylepšit obsah webových stránek.

  Druhý typ souboru cookies jsou tzv. persistent cookies, které zůstávají na počítači či v mobilu Uživatelů e-shopu po dobu specifikovanou v parametrech cookies, nebo dokud nejsou z prohlížeče vymazány. Persistent cookies usnadňují sdílení informací pomocí pluginů sociálních sítí (např. Facebook.permanent popup_counter), pomáhají Společnosti měřit efektivitu reklamních sdělení a limitovat zobrazování reklamy.

  Soubory cookies nejsou nijak škodlivé, neobsahují viry a jsou využívány v souladu s pravidly uvedenými výše, proto Společnost doporučuje tyto soubory neblokovat. Uživatel samozřejmě může nastavení svého webového prohlížeče změnit tak, aby se žádné soubory cookies neukládaly (např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení), resp. je možno již uložené cookies smazat.

  Společnost upozorňuje, že pokud Uživatel zvolí možnost prohlížet webové stránky provozované Společností bez souborů „cookies“, je možné, že některé jejich funkčnosti budou omezené a komfort používání se sníží.

  Používáním webových stránek provozovaných Společností Uživatel vyjadřuje souhlas s použitím souborů „cookies“ výše uvedeným způsobem.

   

  1.10.   Závěrečná ustanovení

  Pokud má Zákazník otázky týkající se těchto zásad ochrany Osobních údajů Společnosti či požaduje jejich vysvětlení, může kontaktovat Společnost.

  Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 25.05.2018.